top of page

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informuję Państwa, że:
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:
Ewa Kociuba Ceruleum, Osiedle Kolorowe 7/30, 31 – 938 Kraków

Podstawy prawne przetwarzania.
Jako Administrator Danych Osobowych będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie następujących podstaw prawnych i w następujących celach:
w celu realizacji przedmiotu umowy na podstawie udzielonej zgody – podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a RODO
w celu realizacji usługi i zapewnienia poprawnej jakości usług w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora– podstawa prawna wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
w celu realizacji przedmiotu umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą- na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO
w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, archiwizowanie dokumentów przez okres czasu wymagany przepisami prawa – podstawa prawna wynikająca art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą- podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
w celu prowadzenia promocji własnych usług i marketingu bezpośredniego, w tym funpage’a na portalach społecznościowych (typu Facebook, Instagram, etc.) jako prawnie uzasadniony interes Administratora- podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
prawo sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
prawo żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany
Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 6 ust. 1 lit.b RODO w związku z art. 7 ust. 4 RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa ).
Zgoda.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO osoba, której dane dotyczą , a wyraziła uprzednio zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem .

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą do końca realizacji usługi, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody – do czasu jej wycofania. Po okresie zakończenia świadczenia usług dane osobowe będą przechowywane/ archiwizowane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi przechowywania dokumentacji, a także do okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnych bądź podatkowych. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Państwa sprzeciwu.
Odbiorcy danych.
1.Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych, tj. podmiotom przetwarzającym (procesorom) na podstawie udzielonych przez Administratora w formie pisemnej umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firmom księgowym, kancelariom prawnym, firmom informatycznym, pocztowym, instytucjom finansowy, organom i instytucjom państwowym, a także organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości, co jest niezbędne do wypełnienia przedmiotu umowy.
2.Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
3.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

bottom of page